• hr
  • en
  • de
  • it
  • fr

Otvoreno Javno savjetovanje na temu: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

08.05.2018.
Pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske otvoreno je novo savjetovanje na koje su pozvani svi zainteresirani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7349
 
Tema savjetovanja je: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Opis savjetovanja: Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom - usklađivanje standarda objekata za iznajmljivače koji su ishodili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 1. rujna 2007. godine sukladno tada važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, sa sada važećim istoimenim Pravilnikom čime bi se ujednačio standard objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; usklađivanje standarda propisuje se kao mogućnost, a ne obveza za iznajmljivače, jer se iznajmljivaču koji neće htjeti podnijeti zahtjev za usklađivanje, iz razloga što nemaju ili ne žele uložiti dodatna sredstva u uređenje objekta radi podizanja standarda, ili sam objekt možda nema prostornih mogućnosti za podizanje standarda (npr. prostor za dodatne sanitarije kako bi se zadovoljio uvjet da svaka soba ima svoje) omogućuje nastavak pružanja ugostiteljskih usluga bez prava na korištenje oznake za kategorije (zvjezdice), bez dodatnog troška kako za ulaganja u objekte, tako i za ishođenje novog rješenja; predloženo usklađivanje nije u suprotnosti s već ustaljenim standardima na tržištu, ne nameću se nova pravila jer traženi standardi vrijede još od 2007. godine, a čak je tim Pravilnikom za sve kategorije svih vrsta apartmana smanjena potrebna kvadratura u odnosu na Pravilnik iz 1995. godine; procjenjuje se da takvih iznajmljivača ima oko 20.000, s tim da je zasigurno veliki broj će u međuvremenu podiglo standard svojih objekata i uskladio standarde s važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, broj 9/16, 54/16, 61/16 i 69/17; predviđa se da se postupci usklađivanja realiziraju prema određenoj dinamici kroz nekoliko godina, dvije, tri i četiri, počevši od „najstarijih“ rješenja; - davanje mogućnosti obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pored specijalnim bolnicama i lječilištima, i drugim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljaju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita - uređenje nove vrste objekta u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, objekt za robinzonski smještaj - davanje ovlaštenja ministru turizma da pravilnikom propiše posebne standarde za objekte u domaćinstvu i obiteljskom poljoprivrednom domaćinstvu, čime će se postići raznolikost smještajne ponude prilagođene potrebama i interesima pojedinih skupina gostiju - uređenje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu na način da iznajmljivač može uz uslugu smještaja pružati svojim gostima samo uslugu doručka, a ne i polupansiona i pansiona, čime bi se doprinijelo da iznajmljivači koji sada pružaju i usluge polupansiona ili pansiona i svoje su objekte opremili za pružanje takvih usluga, nastave obavljati djelatnost kao ugostitelji, osnivanjem trgovačkih društava ili obrta, čime bi se omjer iznajmljivača i hotelijera izmijenio u korist hotelijera; tako bi se omogućilo ostvarivanje ciljeva Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, smanjenje privatnog smještaja u odnosu na hotelski - rješavanje problema smještaja sezonskih i terenskih radnika radi obavljanja poslova, na način da se isto neće smatrati pružanjem ugostiteljske usluge smještaja ukoliko koriste vlastite prostorije odnosno na takav se smještaj neće primjenjivati odredbe Zakona - ugostiteljskom djelatnošću neće se smatrati organiziranje smještaja organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa kojeg u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu - brisanje odredbe koja je bila teško provediva i nadzirana, a često i zloupotrebljavana, koja presumira da se radi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kada vlasnici u svojim nekretninama omoguće boravak više od 15 osoba koje nisu članovi njihove uže obitelji, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna; istovremeno se otklanjaju moguće pritužbe građana, vlasnika nekretnina, da se odredbama Zakona zadire u njihovo pravo vlasništva - uvođenje ublažavanja postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga počiniteljima prekršaja primjenom načela oportuniteta, tj. propisivanjem mogućnosti da se bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru; navedenim rješenjem, ispunit će se i očekivanja pružatelja usluga u ugostiteljstvu i njihovih strukovnih udruga, odnosno komora koji su, u više navrata predlagali slična rješenja. Slijedom navedenoga, očekuje se da će posljedice donošenja zakona biti podizanje kvalitete ugostiteljskih usluga i standarda objekata u kojim se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, ravnopravan položaj iznajmljivača i ugostitelja na tržištu, veća zaštita potrošača zbog ujednačavanja standarda objekta iznajmljivača, posredno i produženje turističke sezone i veći prihod iznajmljivača, te manje prigovora prema iznajmljivačima i zakonodavcu, omogućavanje vlasnicima nekretnina slobodno nekomercijalno korištenje njihovih nekretnina, rasterećenje zakona od odredbi koji su se pokazale neprimjenjivim u praksi, olakšano poslovanje poduzetnika i smanjenje troškova poslovanja vezano uz smještaj sezonskih i terenskih radnika, učinkovita primjena prekršajnih odredbi radi preciznijeg izričaja, a sve u cilju razvoja i jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 4.6.2018.