Uključi pristupačnost
HTZ
  • Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français

Natječaj za izbor direktora TZ grada Kastva

20.05.2022.

 Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice grada Kastva („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 27/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Kastva o raspisivanju natječaja za direktora Turističke zajednice grada Kastva donesenoj na 8. sjednici dana 18. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Kastva raspisuje:

 
 
 
NATJEČAJ
za izbor direktora Turističke zajednice grada Kastva na mandatno razdoblje od 4 godine
 
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme
 
 
 
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati za direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 noćenja moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:
 
1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu,
5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Kastva, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica
6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako ga nema dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
 
Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20)
 
Prijava na natječaj mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata, OIB
- adresu,
- broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
- specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
- potpis kandidata.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
 
- životopis;
- presliku osobne iskaznice ili domovnice;
- presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;
- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu - izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja  i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);
- dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);
- vlastoručno potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20),
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Kastva vlastoručno potpisan.
 
 
Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
 
Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.
 
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
 
Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
 
Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.
 
Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete Natječaja. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo dostavlja listu kandidata za izbor i prijedlog kandidata za izbor Turističkom vijeću u roku od 10 dana od dana zaključenog Natječaja.
 
O imenovanju direktora Turističke zajednice grada Kastva Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.
 
Turističko vijeće će donijeti odluku o izboru i imenovanju izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice grada Kastva na mandat od četiri (4) godine.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Kastva.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu: Turistička zajednica grada Kastva, Matka Mandića 11a, 51215 Kastav, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Kastva bez obzira na način dostave, zaključno sa 28.05.2022.godine.